Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond

Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond för forskning i Ovikens sockens äldre historia fram till freden i Brömsebro år 1645


 

Landsprosten Erik Andersson

Under första hälften av 1500-talet verkade som kyrkoherde i Oviken och prost i Jämtland, Erik Andersson. Jämtland tillhörde då Uppsala ärkestift (Härjedalen lydde under domkapitlet i Trondheim) mededan Jämtland – liksom Härjedalen – i världsligt hänseende hörde till Danmark-Norge.

Genom gåvobrev i december 1962 överlämnade dåvarande lappfogden i Jämtlands län, Waldemar Gardham ”som ett utryck för känsla av tacksamhet och samhörighet” med sin hemsocken Oviken kontant 5 000 kronor och vissa aktier med ett värde av ca 60 000 kronor till en stiftelse som skulle benämnas ”Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond”.

Stiftelsens ändamål skulle vara att genom anslag ut avkastningen på stiftelsens kapital stödja:
Dels arbete i Ovikens sockens kyrkokör och manskör
Dels i första hand ”forskning i Ovikens sockens äldre historia fram till freden i Brömsebro år 1645, därnäst i för Storsjöbygden gemensamma frågor av mera betydande intresse, avseende nämnda tid, och sist i landskapet Jämtlands historia överhuvud under detta tidsskede – ställning, tillstånd, näringar, förhållanden beträffande provinsen som enhet.”
Fondens avkastning skulle disponeras för stipendier ”till försigkomna studeranden vid universitet eller högskola, vilka för sin vidare utbildning är intresserade av att arbeta med någon uppgift, fallande inom förenämnda forskningsområde”.
Forskningen skulle ”planläggas, ledas och övervakas” av särskild inspektor, utsedd av Historisk-filosofiska sektionen vid Uppsala universitet.

Fondens angelägenheter skulle handhavas av en styrelse med samma sammansättning som styrelsen för Jämtlands Läns Sparbank och banken skulle förvalta fondens kapital.
Stiftelsen skulle stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Så långt vad stiftelseurkunden i huvudsak innehåller.

Genom ytterligare gåva i samband med makarna Gardhams frånfälle och genom framgångsrik förvaltning utgjorde värdet av fondens kapital vid utgången av år 1998 ca 8 miljoner kr.

Waldemar Gardham (1889-1970) var född i Oviken. Gardham var löjtnant i fältjägarnas reserv, folkskollärare och präst. Från 1930 och fram till pensioneringen 1949 innehade han befattningen som ordinarie lappfogde i Jämtlands län. Gardham hade ett livligt musikintresse, som bland annat tog sig uttryck i ett engagemang för Ovikens sångkör, och ett intresse för Jämtlands historia. Genom sin gåva skapade han Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond.

 
 
 
 
Swedbank LANDSPROSTEN ERIK ANDERSSONS MINNESFOND
Swedbank Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå